Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Privacybeleid

KERAF respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk.

KERAF is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken


KERAF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

    Voor- en achternaam
    Bedrijfsnaam, of naam van uw vereniging, stichting of andere organisatievorm
    Adresgegevens (voor op de factuur)
    Telefoonnummer (om uw vragen te beantwoorden en om te communiceren      over bestellingen, producten of een afspraak)
    E-mailadres
    IP-adres (voor beveiligingsdoeleinden en tegenhouden van spam)
    Gegevens over uw activiteiten met, en binnen e-mailings (dit betreft de standaard analytics: of u de e-mail al dan niet opent, en op welke links u klikt
    Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@keraf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KERAF kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

    Het beantwoorden van vragen over, en het leveren van producten
    Het afhandelen van de betaling
    Verzenden van tips per e-mail naar aanleiding van afgenomen producten of diensten
    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
    U te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten, prijzen en voorwaarden
    

KERAF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

KERAF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker KERAF) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KERAF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden

KERAF verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (webserver- en mailserverproviders, leveranciers van CRM software, e-mailnieuwsbriefsoftware, en administratiesoftware), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KERAF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KERAF gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.


De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, en laten wij de IP-adressen anonimiseren conform de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens.

KERAF maakt geen gebruik van tracking cookies en staat derden (zoals bijvoorbeeld Facebook, Google YouTube en Twitter) ook niet toe om dit soort cookies te plaatsen. Uw surfgedrag wordt dus niet aan derden doorgegeven bij het bezoeken van pagina's op deze site.

Van de Youtube video's op onze site is de privacymodus ingeschakeld en plaatsen geen cookies bij het bezoeken van de pagina.

De social media deelknoppen plaatsen ook geen cookies bij het bezoeken van de pagina.

Op deze site zijn dus alleen privacyvriendelijke cookies actief: functionele cookies en de Google Analytics cookies ingesteld conform de privacyrichtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. KERAF hoeft daarom vooraf geen toestemming te vragen voor het activeren van deze onschuldige cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KERAF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@keraf.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KERAF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via info@keraf.nl.

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een TLS-certificaat*, sterke wachtwoorden en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

* Voorheen SSL. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

De werkwijze KERAF kan in de loop van de tijd veranderen. Dat kan tot gevolg hebben dat deze privacyverklaring gewijzigd wordt. De meeste recente versie van de privacyverklaring vindt u altijd op http://www.keraf.nl/nl/page/privacybeleid. Mochten de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, dan zullen wij u dat bij het eerstvolgende schriftelijke communicatiemoment mededelen.